Projekt

© Nemetz mŕtve dreva

Projektové územie siaha od sútoku riek Morava a Dyje v km 69,00 až po obec Malé Leváre pri Morave na riečnom kilometri 53,00. Revitalizácia tohto úseku vychádza zo spoločného slovensko – rakúskeho plánu opatrení, ktorý bol vypracovaný pre celý hraničný úsek v rámci projektu BSPRM II. Medzi hlavné ciele patrí obnovenie pôvodného charakteru nížinnej meandrujúcej rieky, vytvorenie ekosystému s dynamickou rovnováhou a zlepšenie biodiverzity prirodzených biotopov riečnych nív. Tieto ciele možno dosiahnuť postupnou obnovou prirodzenej interakcie medzi korytom a záplavovým územím, ktoré sú v súčasnosti od seba izolované. Ciele projektu sú v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice EÚ o vode (dosiahnutie dobrého ekologického stavu), podporujú zachovanie priaznivého stavu podľa Smernice EÚ o ochrane biotopov, živočíchov a rastlín a súčasne aj ciele trojstranného ramsarského chráneného územia Nivy rieky Moravy a Dyje.
 
Hlavné revitalizačné opatrenia prevzaté z projektu bgm II:

  • Rekonštrukcia brehov: odstránenie existujúceho brehového opevnenia
  • Sprietočnenie odrezaných meandrov: úplná integrácia meandrov a otvorenie meandrov na spodnej strane vo vybraných lokalitách
  • Laterálne prepojenie: zníženie vybraných úsekov brehových línií pre zvýšenie frekvencie a trvania záplav nív Moravy
  • Zlepšenie priechodnosti prítokov: revitalizácia zaústenia prítokov vrátane odstránenia prekážok brániacich migrácii rýb
  • Lokálne opatrenia na zlepšenie odtokovej kapacity:  protipovodňové opatrenia v rámci existujúceho inundačného územia