Modul 4 – Biologický a abiotický monitoring

Hlavný dôraz je v module 4 kladený na dokumentáciu a hodnotenie aktuálneho stavu pilotného úseku pred začiatkom realizačných prác. Na dokumentáciu budú použité údaje o zastúpených živočíšnych a rastlinných druhoch, rovnako ako dáta popisujúce morfológiu rieky, získané v rámci predchádzajúcich projektov (Remorava, Phare, APVT, BSPRM I, BSPRM II). Chýbajúce údaje budú získané v rámci projektu.


Výsledky monitorovania budú neskôr použité ako porovnávacie údaje na kontrolu efektivity revitalizačných opatrení.


Metódy použité na monitorovanie a hodnotenie výsledkov budú dohodnuté v rámci dvojstranného tímu odborníkov.