Modul 2 - Štúdia uskutočniteľnosti

Vypracovanie podrobnej koncepcie všetkých uskutočniteľných opatrení na revitalizáciu rieky a priľahlých nív v pilotnom úseku rkm 69-54. Koncepcia bude predstavovať výber vhodných a výhodných kombinácií revitalizačných opatrení. Pomocou numerických modelov sa preveria vplyvy na protipovodňovú ochranu,  2D-model a fyzikálny model sa použijú na posúdenie rýchlosti prúdenia a šmykového napätia v rieke a v oblasti nív. Okrem toho bude posúdený účinok opatrení na biotopy a prítomné rastlinné a živočíšne druhy. Výsledky budú zahŕňať posúdenie vplyvov na transport sedimentov, riečnu morfológiu a ekologickú situáciu.
Výsledkom bude podrobný návrh revitalizačných opatrení.

Výstavba a prevádzka fyzikálneho modelu - október 2011 - september 2012

© Holubová

Vybudovanie a prevádzka fyzikálneho modelu vybraného úseku pilotnej časti Moravy (km 66,5 - km 65) - oblasť dvojice meandrov určených k úplnej integrácii (hydrotechnické laboratórium VÚVH). Model je vybudovaný v prevýšenej mierke 1:100/40 s pohyblivým dnom. Na modeli sa skúmajú procesy transportu sedimentov (erózia, zanášanie) a dyanmiky prúdenia pre navrhované scenáre integrácie meandrov. Model bude využitý pri optimalizácii návrhu integrácie meandrov.

Odber vzoriek materiálov koryta rieky - október 2011

© Holubová

V pilotnom úseku Moravy sa uskutočnili odbery dnových sedimentov. Odbery sa vykonali z člna oceľovým odberákom v 17 lokalitách vo vzdiale-nosti  cca 900 m - vždy v strede koryta. Vo  vybraných profiloch sa vykonali odbery aj pri ľavom a pravom brehu. Celkove sa odobralo  45 vzoriek.  Vzorky sedimentov boli spracované a anlyzované v laboratóriu VÚVH a následne sa zostavili  granulometrické krivky zrnitosti.

Prieskum stavu brehového opevnenia - jún, júl 2011

© VÚVH

Prieskum stavu brehového opevnenia zameraný na identifikáciu typov opevnenia a zameranie hrúbky nánosov uložených v oblasti nad bermou (vybrané lokality). V rámci tohto prieskumu sa identifikovali aj jestvujúce rybárske chaty, ktoré sa nachádzajú v oblasti brehovej línie, kde sa plánujú revitalizačné opatrenia.   

Terénne exkurzie v Strážnici (ČR) - OSYPANÉ Brehy - november 2011

© Holubová

Návšteva prírodnej rezervácie na rieke Morave v oblasti Strážnice - ČR. Ide o unikátny prirodzený úsek rieky tvorený tromi meandrami, ktoré sa prirodzene vyvíjajú a preto tu možno vidieť rozsiahle pozdĺžne i vrcholové lavice (štrkovo -piesčité). Unikátna je aj piesočná stena prevyšujúca údolnú nivu o  10 m.  
Prirodzený úsek Moravy v lokalite Osypané břehy  je veľmi podobný s úsekom km 64 - 66 (SK-AT) pred  jeho úpravou. Integráciou meandrov v tomto úseku s ktorou uvažuje projekt MoRe by bolo možné dosiahnuť pôvodný stav.

prieskum nánosov v odrezných meandroch - jún 2011

© Holubová

Prieskum nánosov sa sústredil do oblasti vtokov a výtokov z odrezaných i čiastočne sprietočnených meandrov. Stanovenie rozsahu zanášania - hrúbky nánosov a ich zloženie. Z jednotlivých vrstiev sedimentov boli odobraté vzorky na stanovenie zrnitostného zloženia. 

Detailná prehliadka pilotného úseku Moravy - maj 2011

© Holubová

Detailná prehliadka pilotného úseku Moravy (km 53 - 69) za účasti zástupcov všetkých partnerov projektu More. Terénny prieskum  bola zameraná na hodnotenie súčasného stavu koryta rieky a inundácie, brehových línií, brehového opevnenia, sprietočnených i odrezaných meandrov.